Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Podiumbijeenkomst Commissiezaal

donderdag 16 september 2021

19:00 - 22:30

Locatie
Commissiezaal
Toelichting

Tijdens de Podiumbijeenkomst is er de mogelijkheid om in te spreken over een onderwerp wat niet op de agenda staat van de gemeenteraad of een raadscommissie. Wilt u inspreken? Neem dan voor woensdag 15 september 12.00 uur contact op met de raadsgriffie: raadsgriffie@oss.nl

Raads- en burgerleden kunnen de presentaties fysiek volgen in het gemeentehuis. Voor overige geinteresseerden is het een digitale bijeenkomst.
Wilt u de Podiumbijeenkomst online volgen? Neem dan contact op met raadsgriffie@oss.nl

Agenda documenten

Agendapunten

19.00 uur

Er hebben zich twee inwoners gemeld om in te spreken. Digitaal kunt u de insprekers zien bij de link voor de ruimtelijke onderwerpen 2a en 3a.

Meneer van Erp

Meneer Kling over de tunnelbak en het verdiept spoor

19.10 - 19.55 uur Commissiezaal

De financiële impact van de coronacrisis op de maatschappij is groot. Ondernemers hebben het zwaar en het is een risico voor hun financiële situatie en (het voortbestaan) van de onderneming. Daarnaast is in de nieuwe wet schuldhulpverlening de doelgroep ondernemers expliciet toegevoegd aan de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Er gebeurt al veel in de ondersteuning aan ondernemers. Zowel vanuit het rijk, de regio als lokaal. Toch zien we kansen voor verbetering. We willen als gemeente ondernemers laagdrempelig aan ons binden en integraler werken. Het is een ontwikkeling die al in gang is gezet rond de uitvoering van de TOZO regeling, rond werk en schuldhulpverlening. De dienstverlening aan ondernemers vraagt specifieke kennis, die we nog aan het opbouwen zijn.

Ondernemers kloppen enerzijds bij ons aan voor individuele ondersteuning, maar werken ook met ons samen om financiële problematiek van Osse inwoners aan te pakken. Zo starten we een pilot met een aantal bedrijven om, bij signalen van loonbeslag bij werknemers, samen de drempel naar schuldhulp te verlagen.

In onze presentatie willen we u informeren en meenemen in deze ontwikkelingen. Aan de orde komen:
-    TOZO
-    Van werk tot werk
-    Wat bieden we al voor ondernemers
-    Wat zien we als kansen en willen we verbeteren
-    Ondernemers en loonbeslag

Presentatie: Martien van Hoof Teamleider Inkomen,
Monique Willems, beleidsmedewerker schuldhulpverlening

Gespreksleider: Alfons Prinssen

20.10 - 20.55 uur Commisiezaal

Kijkend naar het huidige tijdsgewricht en naar de vragen die bij u als gemeenteraad leven heeft de rekenkamercommissie gekozen om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Oss. Van belang is dat de gemeente aansluit en aan blijft sluiten op de behoeften van burgers en bedrijven. Mensen zijn inmiddels gewend aan (digitaal) maatwerk en klantgerichte dienstverlening. Het contact met de overheid wordt in het algemeen gemiddeld met een 6,5 gewaardeerd.

Tegen die achtergrond hebben wij onderzoek gedaan naar de wijze waarop de  gemeente Oss heeft georganiseerd dat zij mee kan bewegen in de ontwikkelingen waar deze tijd om vraagt. We hebben onderzocht hoe effectief de gemeente Oss stuurt op de ontwikkeling (van de kwaliteit) van de gemeentelijke dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Dienstverlening in het vizier’.

Tijdens de podiumbijeenkomst op 16 september wil de rekenkamer kort de bevindingen, conclusies en aanbevelingen toelichten. Eén van de rode draden uit het rapport is de oproep om te komen tot een gemeentebrede visie op dienstverlening. Tijdens de podiumbijeenkomst willen we in een gesprek verkennen welke ambities ten aanzien van de dienstverlening passend zijn bij een 100.000+ gemeente.

Landelijk wordt door ‘Werk aan Uitvoering’ ook volop aandacht besteed aan de uitvoeringskant van de overheid. De conclusies uit het rekenkamerrapport plaatsen wij tijdens de podiumbijeenkomst in het perspectief van deze landelijke ontwikkelingen.

Presentatie: Astrid van der Klift

Gespreksleider: Alfons Prinssen