Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Podiumbijeenkomst Raadzaal

donderdag 16 september 2021

19:00 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Toelichting

Tijdens de Podiumbijeenkomst is er de mogelijkheid om in te spreken over een onderwerp wat niet op de agenda staat van de gemeenteraad of een raadscommissie. Wilt u inspreken? Neem dan voor woensdag 15 september 12.00 uur contact op met de raadsgriffie: raadsgriffie@oss.nl

Raads- en burgerleden kunnen de presentaties fysiek volgen in het gemeentehuis. Voor overige geïnteresseerden is het een digitale bijeenkomst.
Wilt u de Podiumbijeenkomst online volgen? Neem dan contact op met raadsgriffie@oss.nl

Agenda documenten

Agendapunten

19.00 uur

Er hebben zich twee inwoners gemeld om in te spreken. Digitaal kunt u de insprekers zien bij de link voor de ruimtelijke onderwerpen 2a en 3a.

Meneer van Erp

Meneer Kling over de tunnelbak en het verdiept spoor

19.10 - 19.55 uur Raadzaal

Op 19 januari 2021 heeft het college besloten tot het sluiten van de intentieovereenkomst met partijen De Lievekamp en Lister Buildings met als doel een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een gebiedsontwikkeling aan de Raadhuislaan Zuid.
Deze samenwerking, binnen een integrale gebiedsontwikkeling, biedt kansen voor een nieuwe culturele voorziening voor theater De Lievekamp (inclusief Muzelinck), wonen, zorg en werken aan de zuidzijde van de Raadhuislaan.
De voorgestelde gebiedsontwikkeling heeft grote potentie om in zowel programmatische als ruimtelijke zin en op het gebied van duurzaamheid een hoogwaardige binnenstedelijke toevoeging te vormen voor de gemeente Oss. En kan daarmee op verschillende manieren (woningbouw, duurzaamheid, voorzieningenniveau, enz) ook echt van betekenis te zijn voor stad en regio, passend bij een 100.000 inwoner gemeente. We kijken naar deze ontwikkeling als totaal, het totale integrale plaatje is leidend.
De integrale blik is tevens belangrijk omdat de ontwikkelingen afhankelijk zijn van elkaar. Het verplaatsen van De Lievekamp (nieuwbouw naast de huidige locatie) is heel aantrekkelijk omdat het theater dan tijdens de hele ontwikkel- en realisatieperiode kan openblijven. Een sluiting van 1,5 tot 2 jaar betekent in de regel veel publieksverlies voor een theater. Ook is alleen door het verplaatsen van het theater de voorgestelde woningbouw ontwikkeling en invulling van de openbare ruimte (inclusief parkeren) mogelijk. Vandaar dat de ontwikkeling meer is dan losse blokken op de locatie.

Gemeente Oss, Lister Buildings en De Lievekamp hebben Cepezed en Buro Lubbers gevraagd om gezamenlijk een haalbaarheidsstudie op te stellen voor het gebied wat ziet op de gebouwen en de invulling van de openbare ruimte. De haalbaarheidsstudie is een uitwerking van de Intentieovereenkomst welke met de drie partijen is aangegaan, en voldoet aan de gestelde kaders en uitgangspunten in de Intentieovereenkomst. De haalbaarheidsstudie laat daarmee de meest wenselijke invulling van het gebied zien met het voorgestelde programma en de gewenste ambitie, je zou kunnen zeggen: het ideale plaatje.

Presentatie: Cepezed en Buro Lubbers

Gespreksleider: Jan Zoll

20.10 - 20.55 uur Raadzaal

Introductie:
Op 8 april jl. heeft een opiniërende bijeenkomst plaatsgevonden over de resultaten van de
Task Force. Als onderdeel van de woningbouwopgave voor de komende jaren voor Oss is het voornemen om in Oss-West circa 3000 woningen versneld te realiseren.

Inmiddels is er een projectorganisatie in oprichting en zijn er, op basis van een op 4 augustus vrijgegeven Nota Reikwijdte en Detailniveau, diverse MER-onderzoeken gestart. Van belang is om, zodra daartoe de benodigde inzichten zijn verkregen en richtinggevende keuzes zijn gemaakt, tijdig een bestemmingsplan in procedure te nemen.
Naast de beoogde snelheid in het proces zal gelijktijdig gewerkt worden vanuit een zorgvuldig participatieproces waarbij belanghebbenden en de Gemeenteraad uitgebreid de kans krijgen om hun visie op de ontwikkelingen in Oss West in te brengen.

Doel van deze podiumbijeenkomst
Informeren van de Gemeenteraad en belangstellenden over het waarom, wat en hoe van deze gebiedsontwikkeling.

Doorzicht
Er worden momenteel nog geen keuzes gemaakt ten aanzien van gewenste en noodzakelijke maatregelen en de wijze waarop deze in de plannen worden opgenomen. Dit is voorzien in het derde en vierde kwartaal van 2021 waar ook participatie een belangrijke rol zal spelen. Deze stappen dienen te leiden tot besluitvorming over de kaders en uitgangspunten in College en Raad in december en vervolgstappen naar een vast te stellen bestemmingsplan in de eerste helft van volgend jaar.

Presentatie:
Paula L’ Ortije (directeur ruimte en economie) betekenis van Oss-West voor de gemeente, het waarom van deze gebiedsontwikkeling.
Twan Thissen (programma manager wonen): het “wat” van de gebiedsontwikkeling, woningbouwbehoefte en doelgroepen.
Bert van Eekelen (gedelegeerd opdrachtnemer Oss-West): het “hoe” ten aanzien van de planning en de daarbij te nemen stappen.

Gespreksleider: Jan Zoll